POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dźwigamy Razem sp. z o.o. z siedzibą w Stróżówka 561, 38-300 Gorlice, KRS: 0001089764, NIP: 7382172984, adres e mail: kontakt@grygowicz.com, w dalszej części zwany jako „Administrator”.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu  przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące  przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem  drogą pocztową na adres: Dźwigamy Razem sp. z o.o., ul. Stróżówka 561, 38-300 Stróżówka lub  drogą mailową na adres: kontakt@grygowicz.com   

RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z  przetwarzaniem danych osobowych.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, dostępnym na stronie internetowej  www.dzwigamyrazem.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków  prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur,  rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa  prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Ponadto, w niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne  przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji  prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1  lit. f RODO), w szczególności:

1) w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub  partnerów Administratora,

2) w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza  kontaktowego,

3) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez  Administratora,

4) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych  przez Administratora,

5) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych  z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami  władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz  obrony przed roszczeniami.

W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na  podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9  ust. 2 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia  i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania,  skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może  stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz  świadczenie usług przez Administratora.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne  lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów  wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

2) podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów  biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe  w imieniu Administratora,

3) operatorowi płatności elektronicznych.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji  celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

  1. a) obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem,
  2. b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,
  3. c) realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń, 
  4. d) do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.
  6. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie  następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

a) przesyłając wniosek na adres: Dźwigamy Razem sp. z o.o., ul. Stróżówka 561, 38-300 Stróżówka

b) przesyłając wniosek drogą mailową na adres: kontakt@grygowicz.com

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich  skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych  z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub  sposobu ich przetwarzania.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza  przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Polityka Cookies

Administrator Serwisu, stosownie do przepisów art. 173 oraz 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, wykorzystuje pliki typu „cookies”, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników strony  internetowej Administratora pod adresem www.zostan.fit (dalej „Serwis”).

Administratorem Serwisu www.dzwigamyrazem.pl („Administrator”) jest Dźwigamy Razem sp. z o.o. z siedzibą w Stróżówka 561, 38-300 Stróżówka, KRS: 0001089764, NIP: 7382172984, adres e-mail: kontakt@grygowicz.com

W Serwisie wykorzystywane są pliki typu Cookies. Pliki Cookies są plikami o charakterze tekstowym, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika i służą do korzystania ze stron Serwisu. Pliki Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki wykorzystywanych do przeglądania stron  internetowych. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest:

a) przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji  użytkownika;

b) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez użytkowników;

c) utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się;

d) obsługa kont użytkowników;

e) obsługa płatności elektronicznych;

f) prowadzenie statystyk na podstawie cookies google-analytics.com (informacje dotyczące dokładnego sposobu działania i polityki prywatności Google Analytics są dostępne na stronie http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html).

Podczas odwiedzin Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika są automatycznie rejestrowane na Serwerze. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików Cookies, dzięki czemu może pozostać anonimowy, jednakże wówczas Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji. Ograniczenie przesyłania plików Cookies może  tym samym wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu. Aby zablokować możliwość odbierania plików Cookies lub otrzymywać informacje o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika, należy  zmodyfikować odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

Pliki Cookies i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu  zainstalowanym w tym urządzeniu.

Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi  przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki Cookies mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może  uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach.