REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002  roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz.  1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

a) Usługodawca – Michał Grygowicz, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Grygowicz – Dźwigamy Razem, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Stróżówka 561, 38-300 Gorlice, NIP: 7382154472, REGON:  369974153, adres e-mail: kontakt@grygowicz.com;

b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Usługodawcy;

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

d) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym dzwigamyrazem.pl ;

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2021.

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do  przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików  Cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,

c) aktywne konto poczty e-mail.

W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,

b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg itp.

Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich  w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Usługodawca oferuje usługi w zakresie konsultacji dotyczących odżywiania i treningu. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usług prezentowane są na stronie internetowej www.dzwigamyrazem.pl.

Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie oraz uiszczenia płatności.

Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.

Plan żywieniowy i treningowy są przez Usługodawcę układane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo-treningowy).

Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie  planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na  zdrowie i samopoczucie Klienta.

4. Warunki nabywania usług

Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
a) imię i nazwisko,

b) adres e-mail,

c) datę urodzenia,

d) numer telefonu,

oraz dokonać zapłaty.

Wszystkie ceny podane przez Usługodawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

Informacja o wysokości ceny oraz akceptowalnych sposobach płatności za daną usługę dostępna jest w jego opisie w Serwisie przed złożeniem zamówienia. Płatność za usługę powinna nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie  reklamacyjne.

Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:

a) drogą mailową na adres kontakt@grygowicz.com.

b) drogą pocztową na adres: Michał Grygowicz, ul. Stróżówka 561, 38-300 Gorlice.

Klient w reklamacji powinien wskazać:

a) swoje imię i nazwisko,

b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia, nr zamówienia),

c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.


Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

W przypadku, gdy reklamację wnosi Konsument, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

6. Informacje dla Konsumentów

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji  Handlowej;

2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego  zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;

3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub  organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw  konsumentów.

7. Odstąpienie od umowy

Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje  dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku  nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo  odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad  którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego  zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub  mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,  nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w  celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy  dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza  rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub  konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w  odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o  prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez  przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę.  Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści,  które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie  wyrządzono.

9. Prawa autorskie

Materiały i treści przygotowywane przez Usługodawcę w ramach świadczenia  usług stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i  podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie  autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza  poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

Dane Usługodawcy:

Michał Grygowicz

Stróżówka 561, 38-300 Gorlice
E-mail: kontakt@grygowicz.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od  umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o  wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej  transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w  każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od  umowy, ale spoczywa na Państwu obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do  chwili odstąpienia.

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w  pełni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

Michał Grygowicz

Stróżówka 561, 38-300 Gorlice

E-mail: kontakt@grygowicz.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.